image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tháng: 1
 • Tất cả: 1
HUYỆN ỦY

1. Huyện ủy Vĩnh Hưng:

Địa chỉ: Số 18, Đường 30/4, khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: (0272)3 971 750            

E-Mail: vphuvinhhung@longan.gov.vn

Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng (gọi tắt là Huyện ủy Vĩnh Hưng) được Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện bầu ra, là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội.

Chức năng và nhiệm vụ của BCH Đảng bộ huyện được quy định tại các khoản 1,2 Điều 11 Chương II và Điều 19 Chương IV của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X thông qua ngày 25/4/2006. Theo quy định này, Huyện ủy có nhiệm vụ triệu tập Đại hội Đảng bộ khi hết nhiệm kỳ, quyết định số lượng đại biểu và phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc. Giữa hai kỳ đại hộ, Huyện ủy có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết chỉ thị của cấp trên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Hưng do Hội nghị BCH Đảng bộ huyện bầu ra để lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy và Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên. Ban thường vụ Huyện ủy quyết định những vấn đề về chủ trương, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Huyện ủy.

Thường trực Huyện ủy gồm Bí thư, các Phó bí thư, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, Tỉnh ủy Long An và BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban thường vụ Huyện ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng (gọi tắt là Huyện ủy Vĩnh Hưng). Nhiệm kỳ 2020 – 2025 có:

Thường trực Huyện ủy:


-Họ và tên: Nguyễn Anh Việt

 • - Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1980
 • - Quê quán:xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
 • - Dân tộc: Kinh
 • - Trình độĐại học Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

  - Chức vụ: Tình uỷ viên,Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng
 • Điện thoại: Email:

-Họ và tên:Nguyễn Tuấn Anh

 • - Ngày, tháng, năm sinh: 15/5/1975
 • - Quê quán:Tân Trụ, tỉnh Long An
  • - Nơi ở hiện nay: TT Vĩnh Hưng, h Vĩnh Hưng, tỉnh Long A
 • - Dân tộc: Kinh
 • - Trình độ chuyên môn: Dại họcxây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

  - Chức vụ:Phó bí Thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện khoá XI

  Điện thoại: 0918 701 441   Email:tuananhn@longan.gov.vn

-Họ và tên: Trần Văn Cường

 • - Ngày, tháng, năm sinh:05/4/1977
 • - Quê quán:xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
  • - Nơi ở hiện nay: TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long A
 • - Dân tộc: Kinh
 • - Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng và công nghiệp
  Cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
  - Chức vụ: Phó bí thư-Chủ tịch UBND huyện
 • - Đại biểu HĐND tỉnh Long An

  Điện thoại: 0918 532 185Email:cuongtv@longan.gov.vn

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020):

STT Họ và tên Chức vụ, nơi công tác
1
Nguyễn Anh Việt
Nguyễn Tuấn Anh
Trần Văn Cường
Võ Văn Bảo

Tỉnh uỷ viên Bí thư Huyện uỷ

Phó BT Thường trực HU, CT HĐND huyện
Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện
HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

2 Trương Văn Chảy
UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện
3 Tô Văn Chảnh
UVTV, CT UBMTTQVN/H
4 Nguyễn Thị Thu LoanUVTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
5 Tô Văn Chảnh UVTV, CT UBMTTQVN/H
6 Phạm T Kiều Phương UVTV, Trưởng Ban TG HU -GĐ TTCThuyện
7 Lê Văn Tài
UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 
8
Lê Thanh Thuỷ UVTV, Trưởng Công an huyện
9 Võ Văn Tuấn UVTV, Chỉ huy Trưởng ban BCHQS huyện
10 Tạ Thành Đô HUV, Trưởng phòng Nội vụ
11 Trần Văn Bằng
HUV,Trưởng PPhòng NN&PTNT huyện
12 Võ Văn Cho HUV, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thuận
13 Huỳnh Văn Quốc HUV , Phó CT UBMTTQVN huyện
14 Nguyễn Việt Hồng HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
15  Lê Minh Ngọc
 HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
16 Hà Văn Hưng HUV, Trưởng phòng LĐ-TB&XH
17 Trương Văn Lâm HUV, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hưng
18
Huỳnh Hoàng Lam HUV, Trưởng phòng Tư pháp
19 Nguyễn Văn Tuấn HUV, Chánh VP Huyện uỷ Vĩnh Hưng
20  Phan Minh Tuấn HUV, Chính trị viên BCHQS huyện
21
Nguyễn Minh Châu

HUV, Trưởng Phòng TC-KH

22 Trần Bình Nhiên HUV, Phó Trưởng phòng VH&TT
23 Trần Tấn Nhỏ HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐNDxã TBT
24 Lê Văn Phi HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVNhuyện
25  
26  NgôVăn Thuận
HUV, Trưởng Phòng VH&TT
27 Trần Văn Rem HUV, Phó Ban tuyên giáoHU
28 Trần Thị Yến HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vỉnh Hưng
29   
30
31  
32    
33


34

 
35
 
36
 
37  
38

2. Văn phòng và các ban đảng Huyện ủy:

* Văn phòng Huyện ủy:  

Địa chỉ: Đường 30/4, Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

- ĐT:    (072) 3848 214                              Fax: 0723971753

Email: vphuvinhhung@longan.gov.vn

1. Nguyễn Văn Tuấn  - HUV, Chánh Văn phòng.

   Điện thoại:  0917936195           Email: 

2. Ông  Nguyễn Thị Phương Linh - Phó Chánh Văn phòng.

   Điện thoại: 0986977118             Email:

3. Ông  Nguyễn Bảo Ngân  - Phó Chánh Văn phòng HCQT.

   Điện thoại: 0833772233        Email:  

* Ban Tuyên giáo Huyện ủy:

- Điện thoại: 072 3 971 740              Email: btgvinhhung@longan.gov.vn

1. Phạm Thị Kiều Phương - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, GĐ Trung tâm BDCT huyện, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

   Điện thoại:  0907 596 939           Email: 

2. Ông Trần Văn Rem - HUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

   Điện thoại: 0833 949 830            Email: 

3. Ông Danh Văn Hoàngn - Phó GĐ Trung tâm BDCT huyện.

   Điện thoại: 0938915029            Email: 

* Ban Tổ chức Huyện ủy:

- Điện thoại: (072) 3 971 333            Email: bttvinhhung@longan.gov.nv

1. Ông Nguyễn Thị Thu Loan - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

   Điện thoại: 0918 019 470              Email:   

2. Bà Nguyễn Việt Hồng - HUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

   Điện thoại: 0979 895 509              Email:  hongnv@longan.gov.vn

* Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy:

- Điện thoại: (072) 3 971 751            Email: ubktvinhhung@longan.gov.vn

1. Ông Lê Văn Tài - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

   Điện thoại: 0913 128 599              Email:  tailv@longan.gov.vn

2. Ông Lê Minh Ngc  - HUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

   Điện thoại: 0919 425 240             Email: 

* Ban Dân vận Huyện ủy:

- Điện thoại: (072) 3 971 748            Email: bdvvinhhung@longan.gov.vn

1. Ông Võ Hồng Lĩnh       - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy 

   Điện thoại: 0986 296 046            Email:

2. Bà Phan Thị Thanh Nga -  Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

   Điện thoại:         Email:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 » »»