image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Danh mục

TT

Loại thông tin

Hình thức công khai

Địa chỉ công khai

Thời điểm công khai

Thời gian công khai

1

Văn bản quy phạm pháp luật.

Trên Trang Thông tin điện tử

vinhhung.longan.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc văn bản đến UBND huyện.

Đến khi hết hiệu lực

2

Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên.

Trên Trang Thông tin điện tử

vinhhung.longan.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày văn bản đến UBND huyện.

Đến khi hết hiệu lực

3

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quy trình giải quyết công việc.

Trên Trang Thông tin điện tử

vinhhung.longan.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc văn bản đến UBND huyện.

Đến khi hết hiệu lực

4 Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Trên Trang Thông tin điện tử vinhhung.longan.gov.vn Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin hoặc văn bản đến UBND huyện. Theo hiệu lực của văn bản
5

Chiến lược, kế hoạch, quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền tại địa phương.

Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay theo quy định của pháp luật.
Trên Trang Thông tin điện tử vinhhung.longan.gov.vn Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin hoặc văn bản đến UBND huyện. Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng
6

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức của cán bộ, công chức làm đầu mối liên hệ.

Trên Trang Thông tin điện tử

vinhhung.longan.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin.

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

7

Báo cáo tài chính năm công khai theo quy định của Luật Kế toán; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của Luật Thống kê; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học theo quy địnhcủa Luật Khoa học và Côngnghệ; thông tin về dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Trên Trang Thông tin điện tử vinhhung.longan.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin hoặc văn bảnđến UBND huyện.

Đến khi thôngtin hết giátrị sử dụng

8

Danh mục thông tin phải được công khai, trong đó nêu rõ địa chỉ, hình thức,thời điểm, thời hạn công khai đối với từng loại thông tin.

Trên Trang Thông tin điện tử vinhhung.longan.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin.

-
9

Các thông tin khác phải công bố công khai theo quy định của pháp luật.

Trên Trang Thông tin điện tử vinhhung.longan.gov.vn

Chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin hoặc văn bản đến UBND huyện.

-

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 » »»